zensky-magazin.sk
Pridať do: Obľúbených, Zoznamu, Facebooku, RSS
Home » Zásady užívateľského obsahu

Zásady užívateľského obsahu

Zásady užívateľského obsahu

upravujúce základné pravidlá a povolený charakter prípustných informácií a dát umiestňovaných užívateľmi na Server
(časť Všeobecných zmluvných podmienok používania služieb poskytovaných spoločnosťou Apo trade s.r.o.  (okrem iného) na stránke zensky-magazin.sk)

Súhlas s podmienkami

Nižšie uvedenými podmienkami (“Podmienky používania”) sa riadi váš prístup na tieto stránky a ich používanie, vrátane všetkého obsahu a služieb na nich alebo ich prostredníctvom ponúkaných (“webové stránky”). Použitím webových stránok prijímate tieto Podmienky použitia a naše Zásady ochrany osobných údajov (uvedené na www.zensky-magazin.sk a súhlasíte s tým, že sa nimi budete riadiť. Ak s týmito Podmienkami použitia alebo Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nesmiete na webové stránky pristupovať ani ich používať.

Informácie o vás a vašich prístupoch na webové stránky

Použitím webových stránok dávate súhlas k tomu, aby sme vaše informácie použili v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. O ich zmene alebo aktualizácii vás nevyrozumíme.

Zmena webových stránok 

Obsah týchto webových stránok môžeme kedykoľvek zmeniť či aktualizovať, ale tento obsah nemusí byť vždy úplný alebo aktuálny.

Presnosť a spoľahlivosť informácií na webových stránkach 

Informácie zverejnené na webových stránkach alebo ich prostredníctvom sú sprístupňované len na všeobecné informačné účely. Nezaručujeme presnosť ani úplnosť týchto informácií a zriekame sa všetkej zodpovednosti vyplývajúce zo spoliehania sa na tieto informácie. 
Webové stránky môžu obsahovať obsah poskytnutý tretími osobami. Zodpovednosť za všetky výroky a názory týchto tretích osôb nesú len osoby, ktoré tieto materiály poskytli. Ich výroky a názory nemusia vyjadrovať stanovisko spoločnosti Apo trade s.r.o..

Užívateľské príspevky 

Všetky užívateľské príspevky musia spĺňať pravidlá pre obsah uvedené ďalej v týchto Podmienkach použitia.
Užívateľské príspevky vkladané na webové stránky nesmú mať dôvernú ani proprietárny charakter. Vložením užívateľského príspevku na webové stránky udeľujete spoločnosti Apo trade, našim poskytovateľom služieb a držiteľom príslušných licencií, právnym nástupcom a postupníkom bezplatné, neobmedzené, celosvetovo platné, neodvolateľné, neexkluzívnu a plne prevoditeľné, postupitelné a sublicencovatelné právo použiť, reprodukovať, meniť, zobrazovať, šíriť a inak oznamovať tento materiál tretím osobám.

Za všetky užívateľské príspevky, ktoré vložíte na webové stránky, nesiete zodpovednosť iba vy, nie spoločnosť Apo trade!

Uverejňovanie reklamy je vyhradené Poskytovateľovi. Užívateľ nesmie vkladať na Server akúkoľvek platenú alebo neplatenú reklamu či reklamu tretích osôb. V prípade publikovanie reklamy Užívateľom si Poskytovateľ vyhradzuje právo zablokovať užívateľovi možnosť publikovania komentárov k súborom alebo odstránenie všetkých Nahratých súborov, ktoré reklamu obsahujú. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za mimoriadne závažné porušenie Podmienok.

Monitorovanie a vynútenie 

Vyhradzujeme si právo (a) odstrániť alebo odmietnuť vložiť akýkoľvek užívateľský príspevok, a to z akéhokoľvek dôvodu, (b) podniknúť ohľadom ktoréhokoľvek užívateľského príspevku akékoľvek kroky, ktoré považujeme za potrebné alebo vhodné, okrem iného aj v prípade, že podľa nášho názoru tento užívateľský príspevok porušuje tieto Podmienky použitia, právo duševného vlastníctva akejkoľvek osoby alebo subjektu alebo by mohol založiť zodpovednosť spoločnosti Apo trade za škodu; (c) oznámiť vašu identitu alebo iné informácie o vás akejkoľvek tretej osobe, ktorá tvrdí, že vami vložený materiál porušuje jej práva, vrátane práv duševného vlastníctva alebo práva na súkromie; (d) urobiť príslušné právne kroky, vrátane oznámenia policajným orgánom, ohľadom akéhokoľvek nezákonného alebo nezákonného použitia webových stránok a (e) z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj pre porušenie týchto Podmienok používania, zrušiť alebo pozastaviť váš prístup na webové stránky alebo ich časť.

Nezaväzuje sa však kontrolovať všetok materiál pred jeho vložením na webové stránky a nemôžeme zaistiť urýchlené odstránenie nežiaduceho materiálu potom, čo bol vložený.

Pravidlá pre obsah 

Tieto pravidlá pre obsah (“pravidlá pre obsah”) platia pre všetky užívateľské príspevky. Užívateľské príspevky musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nesmie: (a) obsahovať hanlivý, vulgárny, neslušný, urážlivý, obťažujúci, násilný, nenávistný, poburujúci či iný nežiaduci materiál; (b) propagovať sexuálne explicitné alebo pornografický materiál, násilie alebo diskriminácii , (c) porušovať akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo a ďalšie práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek inej osoby; (d) propagovať nezákonnú činnosť, (e) uvádzať nepravdivú identitu alebo príslušnosť užívateľa; (f) zahŕňať komerčné aktivity, ako napríklad súťaže, zákaznícke lotérie a iné formy podpory predaja…

Odkazy z webových stránok 

Ak obsahujú webové stránky odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími osobami, sú tieto odkazy uvádzané len pre vaše pohodlie. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom takýchto stránok alebo zdrojov a nezodpovedáme za ne ani za prípadnú škodu či stratu, ktorá vám môže vzniknúť ich použitím. Ak sa rozhodnete k prístupu na ktorúkoľvek z týchto stránok tretích osôb odkazovaných z webových stránok, robíte tak výlučne na svoje vlastné riziko a v súlade s podmienkami použitia týchto stránok.

Odmietnutie zodpovednosti 

Použitie webových stránok, ich obsahu je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Apo trade neručí za obsah. Spoločnosť Apo trade nezodpovedá za vzniknuté škody, ktoré vznikli s vaším použitím v súvislosti s použitím odkazovanými inými webovými stránkami alebo akokoľvek prepojené.